"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มกฎหมาย พรบ.สภาตำบล
คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบกฏหมายราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แสดงผล หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ลำดับ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา
0215   ประกาศ อบต.ห้วยไคร้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) -เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (วันที่ 08-03-2018)
0213   ประกาศ อบต.ห้วยไคร้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้าง อบต.ห้วยไคร้) -เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 22-02-2018)
0212   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 21-02-2018)
0211   ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) (ซอย 10) หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 21-02-2018)
0210   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 3) หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย) (วันที่ 21-02-2018)
0208   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) - เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (วันที่ 13-02-2018)
0207   การรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดร (วันที่ 07-02-2018)
0206   ประกาศ อบต.ห้วยไคร้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้าง อบต.) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 07-02-2018)
0204   การรับฟังความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านฮ่องแฮ่ ม. 4 (เส้นข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) - ม.8 ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-02-2018)
0203   การรับฟังความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านฮ่องแฮ่ ม. 4 (เส้นข้าง อบต.) - ม.8 ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-02-2018)
0201   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางการเกษตร) หมู่ที่ 3 บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 26-01-2018)
0200   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 13) หมู่ที่ 9 บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 26-01-2018)
0199   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮอ่งแฮ่(ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 26-01-2018)
0198   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮอ่งแฮ่(ข้าง รร.บ้านฮ่องแฮ่) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 26-01-2018)
0190   ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ที่ดิน อบต.)บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 (วันที่ 17-08-2017)
0189   ปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านฮ่องแฮ่ (วันที่ 17-08-2017)
0188   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง(หินผุ)บ้านสันต้นปุย ม.5 (วันที่ 17-08-2017)
0187   ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาเชิงดอย ม.6 (วันที่ 17-08-2017)
0186   ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการสาธารณะสุข อบต.ห้วยไคร้) บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 (วันที่ 17-08-2017)
0185   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง(หินผุ)บ้านสันยาว ม.3 (วันที่ 17-08-2017)
0184   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง(หินผุ)บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 (วันที่ 17-08-2017)
0179   โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านสันลิดไม้(ซอย 8) ม.8 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0178   โครงการขุดลอกลำเหมืองเส้นข้าง อบต.ห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 - ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0177   โครงการขุดลอกลำเหมืองเส้นหน้าบ้าน (ตั้งแต่ฟาร์มหมูนายบุญทา ชุ่มมงคล) บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 - ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0176   โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานคริตส์ หมู่ 4 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0175   โครงการขุดลอกลำเหมืองเส้นข้าง รร.บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 - ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0174   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.11 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0173   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0172   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสันลิดไม้ ม.8 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0171   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสันต้นปุย ม.5 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0170   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0169   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสันยาว ม.3 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0168   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฮ่องแฮ่ (สายหลังบ้านนายเป็ง ทะเขียว) ม.4 -ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0166   ราคากลางโครงการปี 59 (โครงการก่อสร้างป้าย อบต. พร้อมประตูและรั้ว อบต.ห้วยไคร้) (วันที่ 10-07-2016)
0160   ราคากลางโครงการปี 59 (โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6) (วันที่ 10-07-2016)
0156   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.4) (วันที่ 03-07-2015)
0155   ราคากลาง โครงการปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ศพด.) (วันที่ 03-07-2015)
0154   ราคากลางโครงการ ปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานพุทธ) (วันที่ 03-07-2015)
0153   ราคากลางโครงการปี 58 (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9) (วันที่ 03-07-2015)
0152   ราคากลางโครงการปี 58 (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 ซอย 11-12) (วันที่ 03-07-2015)
0151   ราคากลางโครงการปี 58 (ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ ม.4) (วันที่ 03-07-2015)
0150   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา ม.6) (วันที่ 03-07-2015)
0149   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการถมที่ดิน อบต.ห้วยไคร้) (วันที่ 03-07-2015)
0148   ราคากลาง โครงการ ปี 58 (โครงการถนน คสล ม.8 ) (วันที่ 03-07-2015)
0147   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการถนน คสล ม.5 เส้นทางสุสาน) (วันที่ 03-07-2015)
0146   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3) (วันที่ 03-07-2015)
0145   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังเรียงหินยาแนว บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 (วันที่ 16-01-2015)
0144   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8 (วันที่ 12-01-2015)
0142   ประกาศสอบราคาจ้างศาลาเอนกประสงค์สุสานพุทธ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0141   ประกาศสอบราคาจ้างศาลาเอนกประสงค์ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0140   ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ ม.9 (วันที่ 11-11-2014)
0139   ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ ม.6 (วันที่ 11-11-2014)
0138   ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเมรุ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0137   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0136   ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ปี 58 (วันที่ 11-11-2014)
0135   ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 04-11-2014)
0133   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 แผ่นที่ 2 (วันที่ 27-10-2014)
0132   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 (วันที่ 27-10-2014)
0131   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 แผ่น 2 (วันที่ 27-10-2014)
0130   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 (วันที่ 27-10-2014)
   

หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 224414 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256

Copyright © 2018 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::