"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มกฎหมาย พรบ.สภาตำบล
คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบกฏหมายราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ปี 58ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (ครั้งที่ 2)

***************************

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่  2) จำนวน 89 คน อัตราคนละ 20.- บาท จำนวน 280 วัน (ตามรายการเมนูอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ แนบท้าย) ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม 2557  ถึงวันที่  30 กันยายน  2558 ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 498,400.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

                   

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว               

                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่10  พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557ดังต่อไปนี้

1. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

2. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแม่สาย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแม่สาย)

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  สามารถขอซื้อเอกสารสอบราคาโดย

1.            ขอซื้อด้วยตนเอง

2.      กรณีไม่มาซื้อด้วยตนเอง (ให้บุคคลอื่นมาซื้อ) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  ในราคาชุดละ 500.- บาท          (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ติดต่อขอซื้อได้ที่กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้                  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่  21 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaikrai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5376-3543 ต่อ 102 , 104 ในวันและเวลาราชการ (กรณีผู้ซื้อ/ผู้ยื่นซองรายเดิม ขอรับเอกสารสอบราคาได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

                       เงื่อนไขอื่น ๆ กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ ไม่ได้เปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้จะงดจ่ายค่าอาหารกลางวันแก่ผู้รับจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าก่อน

                    ประกาศ ณ  วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557


เปิดอ่านทั้งหมด 244 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0255 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล วันที่ 03-01-2019
0254 ประชาสัมพันธ์ "วิ่งดอยฮาง Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail" วันที่ 26-11-2018
0253 ประชาสัมพันธ์ "อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล" วันที่ 19-11-2018
0225 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล วันที่ 31-10-2018
0224 จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ วันที่ 12-10-2018
0223 การแข่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย วันที่ 12-10-2018
0222 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 26-09-2018
0221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 17-09-2018
0220 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 03-09-2018
0219 ผลการสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 28-08-2018
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 228989 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::