"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มกฎหมาย พรบ.สภาตำบล
คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบกฏหมายราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 36 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 16 ครั้ง

เดือนนี้: 52 ครั้ง

ปีนี้: 52 ครั้ง

 
 
ราคากลางโครงการ ปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานพุทธ)เปิดอ่านทั้งหมด 899 ครั้ง
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (สุสานพุทธ) บ้านฮ่องแฮ่หลวง ม.4  ต.ห้วยไคร้  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                    แบบ ปร.4  แผ่นที่      4/1
                                         ขนาด กว้าง  6.00  ม.  ยาว  15.00      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.50    ม.   พื้นที่ใช้สอย   90.00   ตร.ม.    ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               บ้านฮ่องแฮ่หลวง  ม.  4    ต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
1. งานดินขุด             0.00  
  1.1 ดินขุด 13.82 ลบ.ม.   0.00 125.00 1,727.50 1,727.50  
  1.2 ทรายรองพื้น 27.58 ลบ.ม. 200.00 5,516.00 91.00 2,509.78 8,025.78  
2. งานคอนกรีตโครงสร้าง       0.00   0.00 0.00  
  2.1  คอนกรีตหยาบ 0.58 ลบ.ม. 1,607.48 932.34 306.00 177.48 1,109.82  
  2.2 คอนกรีตกำลัง 240 ksc 20.94 ลบ.ม. 1,700.93 35,617.47 306.00 6,407.64 42,025.11  
3. งานเหล็กโครงสร้าง       0.00   0.00 0.00  
  3.1  เหล็ก rb 6 mm. sr 24 64.00 เส้น 54.67 3,498.88 6.23 398.72 3,897.60  
  3.2  เหล็ก db 12 mm. sd 30 73.00 เส้น 204.73 14,945.29 30.20 2,204.60 17,149.89  
  3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 24.00 กก. 39.72 953.28   0.00 953.28  
  3.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จ 4 มม. # 0.20x0.20 ม. 136.00 ตร.ม. 34.00 4,624.00 5.00 680.00 5,304.00  
4 งานไม้แบบ  72.40 ตร.ม.   0.00 133.00 9,629.20 9,629.20  
  4.1 ไม้แบบ  57.92 ลบ.ฟ. 400.00 23,168.00   0.00 23,168.00  
  4.2 ไม้เคร่า 17.38 ลบ.ฟ. 400.00 6,952.00   0.00 6,952.00  
  4.3 ตะปูคละขนาด 10.00 กก. 35.05 350.50   0.00 350.50  
  รวมยอดยกไป       96,557.76   23,734.92 120,292.68  
ลงชื่อ                                                     ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                                      กรรมการ ลงชื่อ                                         กรรมการ
( นายบัณฑิต                งามดี ) ( นายวิทยา          กุลดี ) ( นายภานุวัฒน์       ตาสาย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (สุสานพุทธ) บ้านฮ่องแฮ่หลวง ม.4  ต.ห้วยไคร้  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                    แบบ ปร.4  แผ่นที่      4/2
                                         ขนาด กว้าง  6.00  ม.  ยาว  15.00      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.50    ม.   พื้นที่ใช้สอย   90.00   ตร.ม.    ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               บ้านฮ่องแฮ่หลวง  ม.  4    ต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
  รวมยอดยกมา       96,557.76   23,734.92 120,292.68  
5. งานผนัง       0.00   0.00 0.00  
  5.1 บล็อกคอนกรีต 0.7x0.20x0.40 ม. 722.00 ก้อน 4.67 3,371.74   0.00 3,371.74  
  5.2 ปูนซีเมนต์ผสม มอก 80 32.00 ถุง 126.17 4,037.44   0.00 4,037.44  
  5.3 ทรายหยาบ 1.67 ลบ.ม. 313.80 524.05   0.00 524.05  
  5.4 ทรายละเอียด 4.38 ลบ.ม. 400.25 1,753.10   0.00 1,753.10  
  5.5 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10"   ตร.ม.   0.00   0.00 0.00  
  5.6 ค่าแรงก่อผนัง 55.50 ตร.ม.   0.00 55.00 3,052.50 3,052.50  
  5.7 ค่าแรงฉาบปูนผนัง 146.00 ตร.ม.   0.00 82.00 11,972.00 11,972.00  
          0.00   0.00 0.00  
6. งานสี 146.00 ตร.ม.   0.00 30.00 4,380.00 4,380.00  
  6.1 สีน้ำพลาสติกภายนอก-ภายใน 6.00 แกลลอน 560.75 3,364.50   0.00 3,364.50  
  6.2 สีกันสนิม สีเทา 6.00 แกลลอน 481.31 2,887.86 500.00 3,000.00 5,887.86  
  6.3 น้ำมันสน 3.00 ปิบ   0.00   0.00 0.00  
  6.4 สีรองพื้นปูนใหม่ 5.00 แกลลอน 390.19 1,950.95   0.00 1,950.95  
  รวมยอดยกไป       114,447.39   46,139.42 160,586.81  
ลงชื่อ                                                     ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                                      กรรมการ ลงชื่อ                                         กรรมการ
( นายบัณฑิต                งามดี ) ( นายวิทยา          กุลดี ) ( นายภานุวัฒน์       ตาสาย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (สุสานพุทธ) บ้านฮ่องแฮ่หลวง ม.4  ต.ห้วยไคร้  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                    แบบ ปร.4  แผ่นที่      4/3
                                         ขนาด กว้าง  6.00  ม.  ยาว  15.00      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.50    ม.   พื้นที่ใช้สอย   90.00   ตร.ม.    ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               บ้านฮ่องแฮ่หลวง  ม.  4    ต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
  รวมยอดยกมา       114,447.39   46,139.42 160,586.81  
7. งานหลังคา 136.00 ตร.ม.   0.00 102.00 13,872.00 13,872.00  
  7.1 เหล็ก c 100*50*20*หนา 2.3 มม. 40.00 ท่อน 678.25 27,130.00   0.00 27,130.00  
  7.2 เหล็ก c 75*45*15*หนา 2.3  มม. 34.00 ท่อน 582.24 19,796.16   0.00 19,796.16  
  7.3. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20x0.50 ม. หนา 5 มม. 380.00 แผ่น 50.47 19,178.60 11.01 4,183.80 23,362.40  
  7.4 ครอบกระเบื้องแบบปรับมุม 38.00 ชุด 80.00 3,040.00   0.00 3,040.00  
  7.5 ขอยึดกระเบื้อง 760.00 ตัว 5.00 3,800.00   0.00 3,800.00  
  7.6 สกลูยึดกระเบื้อง 4" 76.00 ตัว 5.00 380.00   0.00 380.00  
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0259 ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) วันที่ 21-03-2019
0258 แผนปฏิบัติบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 08-03-2019
0257 ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย วันที่ 08-03-2019
0256 ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่่ 4 บ้านอ่องแฮ่ วันที่ 08-03-2019
0255 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล วันที่ 03-01-2019
0254 ประชาสัมพันธ์ "วิ่งดอยฮาง Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail" วันที่ 26-11-2018
0253 ประชาสัมพันธ์ "อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล" วันที่ 19-11-2018
0225 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล วันที่ 31-10-2018
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 239015 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::