"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มกฎหมาย พรบ.สภาตำบล
คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบกฏหมายราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
ราคากลาง โครงการปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ศพด.)
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                                                                                 ปร.4  แผ่นที่   1/1
                                         ขนาด กว้าง  5.00  ม.  ยาว  13.80      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.30    ม.  ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
1. 1.1 งานขุด 10.37 ลบ.ม.   0.00 125.00 1,296.25 1,296.25  
  1.2 ทรายรองพื้น 5.82 ลบ.ม. 200.00 1,164.00 91.00 529.62 1,693.62  
2. งานคอนกรีต   ถุง   0.00   0.00 0.00  
  2.1 คอนกรีตหยาบ 0.43 ลบ.ม. 1,607.48 691.22 306.00 131.58 822.80  
  1.2 คอนกรีตกำลัง 240 ksc. 14.54 ลบ.ม. 1,700.93 24,731.52 306.00 4,449.24 29,180.76  
3. งานเหล็กโครงสร้าง       0.00   0.00 0.00  
  3.1  เหล็ก rb 6 mm. sr 24 21.00 เส้น 54.67 1,148.07 6.23 130.83 1,278.90  
  3.2  เหล็ก db 12 mm. sd 30 35.00 เส้น 204.73 7,165.55 30.20 1,057.00 8,222.55  
  3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 8.59 กก. 39.72 341.19   0.00 341.19  
  3.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จ 4 มม. # 0.20x0.20 ม. 107.80 ตร.ม. 34.00 3,665.20 5.00 539.00 4,204.20  
4 งานไม้แบบ 30% 7.52 ตร.ม.   0.00 133.00 1,000.16 1,000.16  
  4.1 ไม้แบบ 6.02 ลบ.ฟ. 400.00 2,408.00   0.00 2,408.00  
  4.2 ไม้เคร่า 1.80 ลบ.ฟ. 400.00 720.00   0.00 720.00  
  4.3 ตะปูคละขนาด 1.00 กก. 35.05 35.05   0.00 35.05  
                   
  รวมยอดยกไป       42,069.80   9,133.68 51,203.48  
ลงชื่อ                                                     ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                                      กรรมการ ลงชื่อ                                         กรรมการ
( นายบัณฑิต                งามดี ) ( นายวิทยา          กุลดี ) ( นายภานุวัฒน์       ตาสาย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                                                                                 ปร.4  แผ่นที่   1/1
                                         ขนาด กว้าง  5.00  ม.  ยาว  13.80      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.30    ม.  ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
  รวมยอดยกมา       42,069.80   9,133.68 51,203.48  
6 งานหลังคา 130.00 ตร.ม.   0.00 102.00 13,260.00 13,260.00  
. 6.1 เหล็กกล่อง 1.5"x1.5" หนา 2 มม.  28.00 ท่อน 303.74 8,504.72   0.00 8,504.72  
  6.2 เหล็ก c 100*50*20*หนา 2.3 มม. 23.00 ท่อน 678.25 15,599.75   0.00 15,599.75  
  6.3 เหล็ก c 75*45*15*หนา 2.3  มม. 27.00 ท่อน 582.24 15,720.48   0.00 15,720.48  
  6.4 แผ่น เมทัลซีท หนา 0.35 มม. 228.00 ตร.ม. 195.00 44,460.00 70.00 15,960.00 60,420.00  
  6.5 ครอบสันแผ่น เมทัลซีท หนา 0.35 มม. 15.80 ม. 120.00 1,896.00 50.00 790.00 2,686.00  
  6.6 ครอบข้างแผ่น เมทัลซีท หนา 0.35 มม. 18.00 ม. 120.00 2,160.00 50.00 900.00 3,060.00  
  6.7 สกลูยึดแผ่นเมทัลซีท  2 " 550.00 ตัว 2.00 1,100.00   0.00 1,100.00  
5. งานฉาบ 25.80 ตร.ม.   0.00 82.00 2,115.60 2,115.60  
   5.1 ปูนซีเมนต์ผสม   มอก.80 5.00 ถุง 1,658.88 8,294.40   0.00 8,294.40  
  5.2 ทรายละเอียด 1.00 ลบ.ม. 1,500.00 1,500.00   0.00 1,500.00  
8 งานสี 25.80     0.00 30.00 774.00 774.00  
  8.1 สีน้ำพลาสติกภายนอก 1.20 แกลลอน 404.00 484.80   0.00 484.80  
  8.2 สีกันสนิม สีเทา 8.00 แกลลอน 364.00 2,912.00 500.00 4,000.00 6,912.00  
  รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง       144,701.95   46,933.28 191,635.23  
ลงชื่อ                                                     ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                                      กรรมการ ลงชื่อ                                         กรรมการ
( นายบัณฑิต                งามดี ) ( นายวิทยา          กุลดี ) ( นายภานุวัฒน์       ตาสาย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
61200.64
เปิดอ่านทั้งหมด 395 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0255 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล วันที่ 03-01-2019
0254 ประชาสัมพันธ์ "วิ่งดอยฮาง Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail" วันที่ 26-11-2018
0253 ประชาสัมพันธ์ "อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล" วันที่ 19-11-2018
0225 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล วันที่ 31-10-2018
0224 จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ วันที่ 12-10-2018
0223 การแข่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย วันที่ 12-10-2018
0222 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 26-09-2018
0221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 17-09-2018
0220 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 03-09-2018
0219 ผลการสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 28-08-2018
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 229118 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::