"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 24 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 56 ครั้ง

เดือนนี้: 127 ครั้ง

ปีนี้: 10,638 ครั้ง

 
 
ประกาศผลคะแนนและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

เรื่อง ผลคะแนนและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน  ประจำปี 2556

----------------------

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้มีประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์  วัน  เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์  เพื่อการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556  ลงวันที่  13  มีนาคม พ.ศ.  2556     เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   ป้องกันการ   ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  และสร้างรายได้แก่ผู้ปกครอง  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่  14  มีนาคม 2556  ปรากฏผลคะแนน  ดังนี้

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน  นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี  2556  ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ได้คะแนน

หมายเหตุ

1

นางสาวภานุมาศ

เขื่อนคำป้อ

39.33

 

2

นางสาววรรณนิศา

ราชคม

44

 

3

นางสาววรวรรณ

ไชยกล

38.67

 

4

นางสาวมะลิวรรณ์

ปินตาดวง

37.33

 

5

นางสาวรัตนพร

โยคำ

34.33

 

6

นายไตรรัตน์

ใจฝั้น

40

 

7

นางสาวภัทรา

เสนนาน้อย

46.67

 

8

นายสิทธิกร

พรมเลิศ

40.33

 

9

นายเอกชัย

เตจ๊ะ

40

 

 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสอบคือต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 ขึ้นไป  หรือ  30.00  คะแนน

สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน     ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวภานุมาศ

เขื่อนคำป้อ

 

2

นางสาววรรณนิศา

ราชคม

 

 

                                                                                                /3.นางสาววรวรรณ..........

 

-2-

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

3

นางสาววรวรรณ

ไชยกล

 

4

นางสาวมะลิวรรณ์

ปินตาดวง

 

5

นางสาวรัตนพร

โยคำ

 

6

นายไตรรัตน์

ใจฝั้น

 

7

นางสาวภัทรา

เสนนาน้อย

 

8

นายสิทธิกร

พรมเลิศ

 

9

นายเอกชัย

เตจ๊ะ

 

 

                   โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  เป็นต้นไป  หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษา

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน       

         

                             ประกาศ  ณ  วันที่  15   มีนาคม พ.ศ.  2556

 

 

 (นายประสิทธิ์  พุฒซื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 
 

 

 

 


เปิดอ่านทั้งหมด 626 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0293 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 21-05-2020
0292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ วันที่ 08-05-2020
0291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้าง อบต.ห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไคร้ วันที่ 08-05-2020
0290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว - บ้านสันลิดไม้ ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.141-02 ต.ห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 ต.บ้านด้าย วันที่ 08-05-2020
0289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไคร้ วันที่ 08-05-2020
0288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23-04-2020
0287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว - บ้านสันลิดไม้) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๔๑ - ๐๒ ตำบลห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านด้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ วันที่ 23-04-2020
0286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองเรียงหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23-04-2020
0285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านสันลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23-04-2020
0284 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 วันที่ 21-04-2020
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2คน ผู้ชมเว็บ 292125 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2020 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::