"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 25 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 56 ครั้ง

เดือนนี้: 128 ครั้ง

ปีนี้: 10,639 ครั้ง

 
 
คู่มือการเสียภาษี อบต.ห้วยไคร้
คู่มือการเสียภาษี

 

 

Ä      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

Ä      ภาษีบำรุงท้องที่

 

Ä      ภาษีป้าย

 

 

ส่วนการคลัง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 

โทร/โทรสาร 0-5376-3543

 

ต่อ 102 ,104

 

 

 

พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา

 

เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง

 

 


ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

                เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง  ต่าง ๆ  เช่นอาคาร บ้านเช่า ตึกแถว ร้านค้า บ่อนไก่  โรงเรียนสอนวิชาชีพ คลังสินค้า ฟาร์มสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และบริเวณที่ดิน ที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ในการประกอบกิจการค้า หารายได้หรือให้เช่า  อันคำนวณเป็นเงินได้ในปีที่ล่วงมาแล้วนั้น

 

 

การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี

 

Ä   ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน ( ...2 )   ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้พร้อมกรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี(ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี)    

 

Ä   ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (...8) จาก อบต.แล้วชำระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

 

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

 

Ä   สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น..3 หรือ น..3

 

Ä   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

          Ä ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารสำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย(ถ้ามี)

 

 

บทกำหนดโทษ

 

1.       ถ้าไม่ชำระเกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง

 

2.       ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง

 

3.    ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5    ของค่าภาษีที่ค้าง

 

4.    ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ10 ของค่าภาษีที่ค้าง

 

 

 

 

 

 

ภาษีบำรุงท้องที่

 

          เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

 

Ä   ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ...5) ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้และชำระภาษีในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี

 

Ä   กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

 

Ä   สำเนาโฉนดที่ดิน น..3 หรือ น..3

 

Ä   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

 

Ä   ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

 

บทกำหนดโทษ

 

1.       ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (...5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

2.       ผู้ใดโดยรู้แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    

 

3.       ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

 

ภาษีค้างชำระ

 

1.    ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

 

2.    ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

 

3.    แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่ม

 

4.    ชำระภาษีเกินกำหนด 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน

 

 

 

 

ภาษีป้าย

 

 

                เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

 

 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

 

             Äให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน

 

          Äผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นที่ป้าย  ข้อความภาพ อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 

 

 

บทกำหนดโทษ

 

1.       ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษตั้งแต่ 500 บาท ถึง 50,000 บาท

 

2.       ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ     หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท

 

3.       ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

 

4.       ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

 

 

โปรดอย่าลืม

 

 

 

 

 

 

{ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระตั้งแต่มกราคม ถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี {

 

{ ภาษีป้าย ชำระตั้งแต่มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี {

 

{ ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่มกราคม ถึง 30 เมษายนของทุกปี {

 


เปิดอ่านทั้งหมด 900 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0293 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 21-05-2020
0292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ วันที่ 08-05-2020
0291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้าง อบต.ห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไคร้ วันที่ 08-05-2020
0290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว - บ้านสันลิดไม้ ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.141-02 ต.ห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 ต.บ้านด้าย วันที่ 08-05-2020
0289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไคร้ วันที่ 08-05-2020
0288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23-04-2020
0287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว - บ้านสันลิดไม้) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๔๑ - ๐๒ ตำบลห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านด้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ วันที่ 23-04-2020
0286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองเรียงหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23-04-2020
0285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านสันลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23-04-2020
0284 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 วันที่ 21-04-2020
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 292134 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2020 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::