"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 28 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 32 ครั้ง

เดือนนี้: 1,528 ครั้ง

ปีนี้: 3,076 ครั้ง

 
 
Untitled Document
อำนาจหน้าที่ / การบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ มีอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (จนถึงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2552) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการของราษฎร และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
1.5 ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
1.6 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
1.7 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.4 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
4.2 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
4.3 การท่องเที่ยว
4.4 การผังเมือง
4.5 ให้มีตลาดและที่จอดรถ

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.1 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
7.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
7.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
7.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ
7.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
7.5 การสาธารณูปการ
7.6 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
7.7 การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
7.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.9 การจัดการศึกษา
7.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
7.11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
7.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
7.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7.14 การส่งเสริมการกีฬา
7.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
7.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
7.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7.18 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
7.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
7.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
7.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
7.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
7.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
7.24 การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์การป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.25 การผังเมือง
7.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
7.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
7.28 การควบคุมอาคาร
7.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.31 กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรรมการประกาศกำหนด
7.32 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
7.33 การคุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
7.34 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 337175 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::