"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบกฏหมายราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
แผนการดำเนินงานปี 53
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

"สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน
อบต.ห้วยไคร้น่าอยู่ เชิดชูดวัฒนธรรมประเพณี
เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาก้าวไกล"
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(1) แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในท้องถิ่น
(3) แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่สาธารณะของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
(1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
(2) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่ม
การเกษตรต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
(1) แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้าอย่างพอเพียงและมั่นคง
(2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
(1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
(2) แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
(1) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การอนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
(3) แนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน พัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและประทับใจ
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2คน ผู้ชมเว็บ 218893 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256

Copyright © 2018 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::