"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสาธารณสุข
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 61 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 91 ครั้ง

เดือนนี้: 1,794 ครั้ง

ปีนี้: 19,053 ครั้ง

 
 
Untitled Document

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
"สังคมการเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและประเพณีวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข"
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ มีดังนี้
๑.สร้างเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ  ด้านการศึกษา บนพื้นฐานของความสมดุล และความสอดคล้องกับท้องถิ่น
๒.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๓.พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการจัดการศึกษา และสร้างสังคมคุณภาพเพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
๔.สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๕.สร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ครบถ้วน
2. เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
3. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงแบบพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและการบริโภคภายในครัวเรือนสร้างชุมชนให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
4. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันในการเฝ้าระวังโรคติดต่อการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
6. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานให้คงอยู่สืบไป
7. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงาน การบริการให้รวดเร็วและเป็นธรรม

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
(1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้เพียงพอ
(2) เพื่อส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเอง สร้างสังคมเกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(1) เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
(2) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นแบบพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมชุมชน พึ่งพาตนเอง
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
(1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
(2) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร การสนับสนุนการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
(1) เพื่อพัฒนางานสาธาณสุขให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการเฝ้าระวัง การควบคุมโรค การสนับสนุนสังคมสุขภาพวะที่ดีในท้องถิ่น
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม
(1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาภายในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
(2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) เพื่อพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารรถตอบสนองต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
(2) เพื่อพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการทำงานด้านพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 3คน ผู้ชมเว็บ 382314 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759
E-mail : saraban@huaikrai.go.th

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::