"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 10 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 62 ครั้ง

เดือนนี้: 72 ครั้ง

ปีนี้: 5,999 ครั้ง

 
 
Untitled Document
วิสัยทัศน์ / นโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน
อบต.ห้วยไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี
เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาก้าวไกล
 
พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการศึกษาบนพื้นฐานของความสมดุล และความสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการจัดการศึกษา และสร้างสังคมคุณภาพเพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ครบถ้วน
2. เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
3. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงแบบพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและการบริโภคภายในครัวเรือนสร้างชุมชนให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
4. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันในการเฝ้าระวังโรคติดต่อการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
6. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานให้คงอยู่สืบไป
7. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงาน การบริการให้รวดเร็วและเป็นธรรม
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(1) แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในท้องถิ่น
(3) แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่สาธารณะของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
(1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
(2) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่ม
การเกษตรต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
(1) แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้าอย่างพอเพียงและมั่นคง
(2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
(1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
(2) แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
(1) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การอนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
(3) แนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน พัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและประทับใจ
 

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 279323 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2020 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::