"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 27 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 32 ครั้ง

เดือนนี้: 1,527 ครั้ง

ปีนี้: 3,075 ครั้ง

 
 
Untitled Document
วิสัยทัศน์ / นโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน
อบต.ห้วยไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี
เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาก้าวไกล
 
พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการศึกษาบนพื้นฐานของความสมดุล และความสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการจัดการศึกษา และสร้างสังคมคุณภาพเพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ครบถ้วน
2. เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
3. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงแบบพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและการบริโภคภายในครัวเรือนสร้างชุมชนให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
4. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันในการเฝ้าระวังโรคติดต่อการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
6. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานให้คงอยู่สืบไป
7. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงาน การบริการให้รวดเร็วและเป็นธรรม
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(1) แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในท้องถิ่น
(3) แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่สาธารณะของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
(1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
(2) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่ม
การเกษตรต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
(1) แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้าอย่างพอเพียงและมั่นคง
(2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
(1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
(2) แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
(1) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การอนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร
(3) แนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน พัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและประทับใจ
 

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 337156 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::